Zadaj zapytanie

tel: +48 22 740 32 32

e-mail: biuro@fkce.pl

www.fkce.pl

Symulacje ewakuacji

Cel wykonywania symulacji ewakuacji

Symulacje ewakuacji wykonujemy przede wszystkim w celu wyznaczenia  wymaganego czasu pełnej (bezpiecznej) ewakuacji użytkowników z obiektu. Zgodnie z normą PD 7974‑6:2019 dostępny bezpieczny czas ewakuacji (z ang. ASETAvailable Safe Escape Time) to wyliczony czas dostępny pomiędzy zainicjowaniem pożaru, a czasem, w którym tolerowane, graniczne kryteria bytowe nie są przekroczone w określonej przestrzeni w budynku. Wymagany bezpieczny czas ewakuacji (z ang. RSETRequired Safe Escape Time), to wyliczony czas dostępny pomiędzy zainicjowaniem pożaru a czasem, w którym użytkownicy, w określonych przestrzeniach w budynku, są w stanie osiągnąć bezpieczne miejsce.

Ewakuacji ludzi z budynu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
W większości wykonywanych przez naszą firmę analiz wyliczony przy użyciu symulacji ewakuacji czas porównujemy z dostępnym czasem ewakuacji. Warunki krytyczne dostępnego czasu ewakuacji określamy przy użyciu symulacji komputerowych CFD, np. zasięg widzialności, temperatura czy natężenie promieniowania cieplnego. Porównując obydwa czasy możemy określić czy istnieje odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwalający na skuteczną ewakuację ludzi.

Wymagany czas ewakuacji

Wymagany czas ewakuacji uwarunkowany jest od kilku czynników. Zależy on głównie od czasu detekcji, czasu alarmowania, czasu reakcji ludzi na zagrożenie oraz czasu przejścia. Czas ewakuacji można ogólnie podzielić na dwa główne etapy:

  1. etap reakcji – obejmuje on wszystkie zachowania występujące przed rozpoczęciem poruszania się do wyjść ewakuacyjnych,
  2. etap przemieszczania – czyli fizycznego ruchu użytkowników w kierunku wyjść ewakuacyjnych.
 
Wielokrotnie czas reakcji może być znacznie dłuższy od samego czasu przejścia. Uwarunkowane to jest głównie zachowaniem ludzi i ich reakcją w przypadku zagrożenia pożarowego. Bardzo często nie reagują oni poprawnie na zaistniałe zagrożenie. Uważają, iż powstała sytuacja nie dotyczy ich bezpośrednio. Dopiero, gdy zagrożenie osiąga rozmiar przewyższający osobistą zdolność do poradzenia sobie w takiej sytuacji zagrożenia życia, zaczynają proces przemieszczania.
Wykres wymaganego czasu ewakuacji
Dobrą praktyką jest wykonanie symulacji ewakuacji dla dwóch reprezentatywnych przypadków projektowych, tj. gdy w analizowanym obiekcie znajduje się maksymalna ilość osób oraz 1/3 maksymalnej ilości osób. W pierwszym przypadku czas ewakuacji determinowany jest głównie przepustowością dostępnych dróg i wyjść ewakuacyjnych. W drugim przypadku czas ewakuacji zależy od czasu reakcji ludzi na zagrożenie. Dla każdego przypadku poprawnie wykonana symulacja ewakuacji powinna uwzględniać czas reakcji zgodnie z dostępnymi zasadami wiedzy technicznej, np. normą PD 7974 6:2019.

Pathfinder

Oprogramowanie Pathfinder jest aktualnie jednym z najczęściej wykorzystywanych programów do symulacji ewakuacji. Pathfinder umożliwia modelowanie przemieszczania się jednostek po zdefiniowanej siatce w dwóch trybach. W trybie „sterowniczym” drzwi nie wpływają na limit przepustowości ludzi, ale ludzie wykorzystują system sterowniczy do utrzymywania rozsądnego dystansu względem siebie. Tryb SFPE pozwala na wzajemnie przenikanie się osób, jednakże drzwi wpływają na przepływ ludzi. Prędkość przemieszczania kontrolowana jest przez zagęszczenie.

Symulacja ewakuacji ze stadionu w Płocku

Zdefiniowana przez program Pathfinder geometria nawigacyjna skonstruowana jest z sieci trójkątów budujących model odwzorowujący prawdziwy obiekt. Ściany i inne nieprzekraczalne strefy reprezentowane są jako wycięcia w siatce nawigacyjnej. Obiekty te nie są pomijane w symulacji ewakuacji, jednakże stają się niedostępne dla poruszających się jednostek. Drzwi oraz wyjścia ewakuacyjne reprezentowane są jako specjalne granice siatek nawigacyjnych. We wszystkich symulacjach drzwi zapewniają mechanizm łączenia pokoi oraz śledzenia przepływu ludzi. Dodatkowo w tych miejscach rejestrowane są parametry poruszania się ludzi. W zależności od ustawień symulacji ewakuacji, drzwi mogą wyraźnie regulować przepływ ludzi lub automatycznie definiować go w zależności od gęstości jednostek.

Kiedy wykonujemy symulacje ewakuacji?

Symulacje ewakuacji najczęściej wykorzystujemy w celu dokładnego oszacowania czasu ewakuacji w obiektach o skomplikowanej architekturze. Symulacje ewakuacji opracowywane są również w obiektach o znacznej liczbie przewidywanych użytkowników, gdzie metody empiryczne mogą okazać się niewystarczające.
Firma F&K wykonuje symulacje ewakuacji dla obiektów o różnym przeznaczeniu:
  • galerii handlowych,
  • obiektów widowiskowo-sportowych,
  • tuneli drogowych i kolejowych,
  • obiektów budowlanych metra,
  • budynków biurowych wysokich i wysokościowych,
  • budynków użyteczności publicznej.
Staramy się, aby każda nasza analiza zawierała symulację ewakuacji. W swoim portfolio mamy wykonanych kilkaset symulacji ewakuacji dla obiektów różnego przeznaczenia.

Jeżeli chcesz wykonać symulację ewakuacji napisz do nas na adres mailowy biuro@fkce.pl lub zadzwoń 22 740 32 32.

Symulacja ewakuacji z budynku biurowego Varso

© Copyright 2021. All rights reserved. F&K Consulting Engineers Sp. z o.o. Sp.k.