Symulacje CFD rozwoju pożar

Symulacja pożaru w garażu podziemnym

Symulacje komputerowe są szeroko stosowanym narzędziem w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Pomagają w tworzeniu strategii bezpieczeństwa budynku …

Symulacje komfortu

Symulacje komfortu Symulacje komfortu pozwalają określić optymalne parametry systemu wentylacji szacując warunki termiczne użytkowników w danej przestrzeni. Komfort termiczny jest jednym z ważniejszych elementów dzięki którym użytkownicy pozytywnie odbierają warunki panujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. W naszych analizach wyznaczamy wskaźniki  PMV i PPD zgodnie z normą ASHARE 55 oraz PN-EN ISO 7730 uwzględniając wykonywane aktywności, rodzaj […]

Imprezy masowe – instrukcja postępowania

Impreza masowa - instrukcja postępowania

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej Imprezy masowe wymagają opracowania instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej wiąże się z koniecznością uzyskania stosownych opinii właściwych miejscowo, tj. komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) […]

Awarie przemysłowe

Ustalanie bezpiecznej odległości od obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii Obiekty takie jak zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego i niektórych obszarów. Wymaganie to dotyczy zarówno budowanego jak i rozbudowywanego, obudowywanego lub zmieniającego sposób […]

Oddymianie klatki schodowej

Próba dymowa w korytarzu ewakuacyjnym

Poprawne oddymianie klatki schodowej pozwala skutecznie zabezpieczyć przed skutkami pożaru oraz umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi.

Pomiary systemów wentylacji bytowej

Pomiary i regulacja wentylacji bytowej Firma F&K oferuje profesjonalne pomiary parametrów wentylacji bytowej. W zakres usług wchodzą kompleksowe pomiary wydajności systemu wentylacji bytowej oraz regulacja systemu w celu osiągnięcia projektowych wydajności. Pomiary dokonywane są w oparciu o normę PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków – procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. […]

Symulacje ewakuacji

Ewakuacji ludzi z budynu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Symulacje ewakuacji pozwalają oszacować czas ucieczki ludzi z zagrożonej strefy oraz skutecznie opracować strategię bezpieczeństwa budynku …

Próby dymowe

Próby dymowe z użyciem ciepłego dymu pozwalają sprawdzić poprawność funkcjonowania instalacji wentylacji pożarowej, w którą został wyposażony budynek. Wielokrotnie umożliwiają wskazanie elementów systemu, które pracują niepoprawnie …